محصولات ما

آمیزه ای از فرهنگ، هنر و خلاقیت ایرانی در قلب محصولات کاشی کاژه نهفته است. تلفیق این هنر با فناوری پیشرفته روز دنیا محصولی را تولید نموده تا شایسته مردمان این سرزمین و نمایندگی آنان در بازارهای بین المللی باشد.

فرات (لامع)

هانیتا(لامع)

موزائیک (غیرشفاف)

موزائیک (لامع)

منسار(لامع)

مروارید(غیرشفاف)

ماکماتیک

ماکما(غیرشفاف)

ماکما(لامع)

لالیک (لامع)

کوجی

کرانیتا(غیرشفاف)

کرانیتا(لامع)

فرات (لامع)

عقیق(لامع)

شیما (لامع ) 2

شیما (لامع ) 1

شقایق ( لامع)

سیما (غیرشفاف)

سومر (غیرشفاف)

سومر(لامع)

ساناز (غیرشفاف)

ساناز (لامع)

زابین(لامع)

زهره(لامع)

رمادی(لامع)

خلیج (لامع)

حدید ( لامع)

تیام (لامع) 2

تیام (لامع) 1

تارا(لامع)

بتروس(لامع) 2

بتروس(لامع) 1

بابیا (لامع)

بابیا(لامع)

بلونیا (لامع)

بازالتی ( لامع)

بارسلون (لامع)

آندزیت (لامع)

آذرین (لامع)

ابیا(لامع)

یشم(لامع)

لالیک(لامع)2

لالیک(لامع)1

کرانیتیک(غیر شفاف)

کرانیتیک(لامع)

کارون (لامع)

فرات (لامع)

شقایق(لامع)

سونیکا(لامع)

ساتی(غیر شفاف)

سابله(لامع)

دیاموند(لامع)

خلیج(لامع)

بروش(لامع)

براتو(غیر شفاف)

بادوا(غیر شفاف)

بوکان (لامع)

بارسلون(لامع)

آذرخش(لامع)

ابیا(لامع)

سیکا(غیر شفاف)

وین6000(غیر شفاف)

هیما(لامع)

نینا6000(غیر شفاف)

مونت کارلو(غیر شفاف)

مهبد6000(غیر شفاف)

ملودی(غیر شفاف)

مرمیریت(لامع)

لینا(لامع)

کابرو(لامع)

کریر6001(غیر شفاف)

غزال(لامع)

صنم(لامع)

صدف(لامع)

صبا(لامع)

سیکا(لامع)

سیدنی6000(غیر شفاف)

سونیکا(لامع)

سمیر(لامع)

زوریخ6000(غیر شفاف)

دینو(لامع)

دیزون6000(لامع)-6001(غیر شفاف)

بروس(غیر شفاف)

باریس6000(غیر شفاف)

بابیون(لامع)

برن(غیر شفاف)

آناهیتا(لامع)

الیس(لامع)

افرا(غیر شفاف)

آزینا6000(لامع)

آراد(لامع)

ون(غیر شفاف)

لیدیا(لامع)

کاج(غیر شفاف)

فردیس(لامع)

فخر(غیر شفاف)

شیدرخ(لامع)

ساج(غیر شفاف)

ساتی(غیر شفاف)

ساتی(لامع)

رونیکا(لامع)

دجله(لامع)

تندر(لامع)

بهرخ(لامع)

بنجامین(لامع)3

بنجامین(لامع)2

بنجامین(لامع)1

آنتیک8400(لامع)

مرمریت8400(لامع)

آناهیتا8400(لامع)

آرین8407(لامع)

آرین8406(لامع)

هانیتا(غیر شفاف)

هانیتا(لامع)

ماکما(لامع)

کرانیتا(لامع)

عقیق(لامع)

سرخس(لامع)

ساناز(غیر شفاف)

ساناز(لامع)

حدید(لامع)

جواهر(لامع)

بلور(لامع)

بازالت(لامع)5

بازالت(لامع)4

بازالت(لامع)3

باکو(غیر شفاف)

بازالت(لامع)2

بازالت(لامع)1

ایندیا(لامع)

آفاق(لامع)

مرمریت3900(لامع)

برسیکا(غیر شفاف)

آنتیک3900(لامع)

آناهیتا3900(لامع)

فندی3600(لامع)

زابه3603(غیر شفاف)

زابه3602(غیر شفاف)

زابه3601(غیر شفاف)

زابه3600(غیر شفاف)

آنیتا3605(لامع)

آنیتا3604(لامع)

آنیتا3603(لامع)

آنیتا3602(لامع)

آنیتا3601(لامع)

آنیتا3600(لامع)

ویونا(لامع)

ملینا(لامع)

ملیسا(لامع)

ماهی(لامع)

لنا(لامع)

کواش(لامع)

کرونات(لامع)

کارولین(لامع)

کاترین(لامع)

سیتا(لامع)

ساندو(غیر شفاف)

ساندو(لامع)

زهره(لامع)

زحیل(لامع)

رویا(لامع)

رومینا(لامع)

دیور(لامع)

حله(لامع)

تینا(لامع)

بائیز(لامع)

برکه(شفاف)

باسکو(غیر شفاف)

آرین(لامع)

هرمس(لامع)

مودنا(لامع)

کوبانی(غیر شفاف)

شینا(غیر شفاف)

شنگال(غیر شفاف)

سیکا(لامع)

سان راک(لامع)

رم(لامع)

دیاکو(غیر شفاف)

دیاکو(لامع)

تیمبر(لامع)

آکازو(غیر شفاف)

آرین(غیر شفاف)

آرین(غیر شفاف)

آرین(غیر شفاف)

آرین(لامع)

لاوین(لامع)

دیاکو(لامع)

آوات(لامع)

آرین(غیر شفاف)

آرین5062(لامع)

آرین(لامع)

سیلوا(لامع)

درنا(لامع)

درنا

بوکان 8400(لامع)

آوات(لامع)

آرین(لامع)

آرین8403(لامع)

آرین3900(لامع)

آرین3905(لامع)

آرین3902(لامع)

یاسمینا

زینا3600(لامع)

بانیذ(لامع)

بارلا(لامع)

افرا(لامع)

آزینا(لامع)

آرین3661(لامع)

آرین3660(لامع)

آرین3634(لامع)

آرین3633(لامع)

آرین3632(لامع)

آرین3631(لامع)

آرین3631(لامع)

آرین3629(لامع)

آرین3628(لامع)

آرین3627(لامع)

آرین3627(لامع)

کرونات(لامع)

فرات(لامع)

فرات(لامع)

سیتا(لامع)

دیاکو(لامع)

توسان(لامع)

آوات(لامع)

آرین(غیر شفاف)

آرین(لامع)

آرین(لامع)

آرین(لامع)

دیاکو (لامع)

آرین-3 (غیرشفاف)

آرین-2 (غیرشفاف)

آرین-1 (غیرشفاف)

آرین (لامع)

دیاکو (لامع)

توسان (لامع)

بارسلی (لامع)

آرین 3625-1 (لامع)

آرین 3624 (لامع)

آوات (لامع)

آبیدر (غیرشفاف)

آرین 3625_2 (لامع)

آرین 3624 (لامع)

دیاکو (لامع)

آرین_6 (لامع)

آرین_5 (لامع)

آرین_4 (لامع)

آرین_3 (لامع)

آرین_2 (لامع)

آرین_1 (لامع)

مینا (غیر شفاف)

فرات_5 (غير شفاف)

فرات_4 (غير شفاف)

فرات_3 (غير شفاف)

فرات_2 (غير شفاف)

فرات_1 (غیرشفاف)

دیاکو (لامع)

برسیکا (غیرشفاف)

سیکا_4 (لامع)

سیکا_3 (لامع)

سیکا_2 (لامع)

سیکا_1 (لامع)

آوات (لامع)

آرین_4 (لامع)

آرین_3 (لامع)

آرین_2 (لامع)

آرین_1 (لامع)

آرامیت (لامع)

آرین_2 (لامع)

آرین_1 (لامع)

سیتا (لامع)

سیکا (لامع)

تندیس (لامع)

سیلوا (لامع)

ماربلا (لامع)

آوات 3601 (لامع)

آوات 4_3602 (لامع)

آوات 3_3602 (لامع)

آوات 2_3602 (لامع)

آوات 1_3602 (لامع)

آرین (غیرشفاف)

سولار (غیرشفاف)

آرین (غیرشفاف)

آرین_1 (لامع)

توسان (لامع)

اورال (لامع)

آرین

سیکا_2 (لامع)

سیکا_1 (لامع)

نجم (لامع)

برک (لامع)

آوات 3601_3 (لامع)

آوات 3601_2 (لامع)

آوات 3601_1(لامع)

آوات 3600 (لامع)

کالی (لامع)

دزار

دجله (لامع)

آرین

والنسیا (غیرشفاف)

شینا

شوکا (لامع)

برسیکا (غیرشفاف)

اترک (غیرشفاف)

رئال (لامع)

دینا (لامع)

یاسمن

سیتا (1)

سیتا (2)

مینیاتور

ماربل (غیرشفاف)

دیاکو براق3600_12

دیاکو براق3600_11

دیاکو براق3600_10

دیاکو براق3600_9

آرین لامع

ارکیده

نیکا

لیندن

فرات

شینا

سیکا

زریبار

دیاکو

بردیا

اورامان

آوات مات

آوات

آرین غیر شفاف 6007

آرین غیر شفاف

آرین

آریکا

راک

دیاکو

دجله 11553

دجله

آلما

سیلوا

آوات

نانسی

میار

لاریسا

دیزین

توسان

آوات

آرین غیر شفاف

آرین

یاقوت 2

سیلوا

سیکا

سولینا

دجله 1018

آیسا

آوا

آرین 3610

آرین 3608

آرین 3607

آرین 3606

آرین 3605

آرین 3604

آرین 3603

آرین 3602

آرین 3601

آرین 3600

آرین

سایدون

کوارتز

فرات

سیترین

سیا

دجله

تیمبر

آوات مات

آوات

آرین غیر شفاف

آرین

دجله 3

دجله 2

دجله 1

آرین 5015

آرین

آوات

لاریسا

دجله

آراد

آدنا

آوات

سیترین

کالی

دراج

باشوان

آرمیتا

سیلوا

رئال

دینا

ورساج

هرسین

لیلیوم

سلدا

آجینا

ارجن

ساترا

آیسا

آرتا

میار

توسان غير شفاف

توسان

تارا

هاوین

ملودی

ماندو

کاوان

کارین

سوجین

ریتون

دیلان

آریان

آدرین

دجله

اترک

دیاموند

درسا غير شفاف

لیدو

مادرید

شیلان

دجله

داوین

ناتالی

نیلیا

الکانت

دیامون

درسا

اکسین

صدرا

سمن

بابل

نابولی

کارنت

جاسبر

بالرمو

ویانا

هلیا

نانسی

اورال

یاقوت

روجینا

آرتین

آریستون

خزان

ارکیده

بالاز

دان هیل

بازل

آترین

یاقوت

ویرا

کهربا

سمن

ریبار

برنا

آرسن

آرمیتا

مارمیتو

لیلاک

کاسیل

کوارتا

شوکار

ریکا

تراورتن

هانا

کلدیس

سولار

ستاره

دیاری

تراورتن

بردیس

آیدانا

نکین

سیانا

مورانو

آذین

ویولت

ماربلا

شکار

سدنا

رابیا

تراورتن

آیلار

آیدا

نارلی

لیورنو

لیورنو

لیورنو

مدیا

آریس

آریس

ویجنزا

توسکانی

نیو ویجنزا

کریستال

سورن

توسکانی

تیفانی

سورن

ویجنزا

توسکانی

کلکسی

ترنج

استون

ایفل

بیزا

سورن

سارین

سحر

آروین

آرنیکا

نیلوفر

فلورانس

رعد

رعد

رعد

رعد

امبرادو

ریوولی

کیکوم

شفق

ریوولی

البرز

سیا

رومن

دوریس

رانیس

السا عظمي

میکن

کرانادا

کارلو

رومن

هانا

نکار

صدف

سانا

سانا

اورست

آلب

السا جوز

آلان

کراولیا

بالسا

ویو

ساینا

نایس

راماندا

نفیس

مهدیس

لیا

سان راک

ریوا

رم

تندیس

تراورتن

کارینو

توکا

ریکو

آرامیس

آرامیت

اوبال

ناریس

مارال

رادین

سیا

سزار

رویال

توباز

باناما

بیان

براس

آسا

وارنا

میکلانج

لاوان

کیسو

کیهان

کوبر

کندوان

کارن

سزار

رویال

راین

توباز

ترونا

باناما

باتریس

بیان

برزه

براس

بارین

اورینت

یونیور

مودنا

صخره

دیانا

فیورانا

تیمبر

امبریال

امبراطور

مسینا

فولینو

صخره

سوئیس

تیمبر

ریوولی

امبرادو

البرز

آبنوس

کلبرک

مینیاتور

ماربل

صخره

رخام

راک

البرز

افرا

بیستون

تراورتن

دهبید

بارسلون

میراج

لاوانس

دنا

سیسیل

تراورتن

سفید

دهبید

باویا

آلاشت

سیسیل

تراورتن

رعد

دنا

آوات

آلاشت

شفق

سیسیل

هلنا

سفید

بیستون

دهبید

هلنا

بیستون

سیسیل

سفید

روناش

سفید

بارمیس

بارما

میراج

بریا

ترمه

سارینا

ماتریکس

اسبیرال

کراس

ونوس

اطلس

کتان

یاس

نرجس

نارینه

فیوره

باییز

باران

زوبیتر

خاتم

توسکا

بارکت

امبریال

آزوریت

ماهان

شوکا

اورینتال

کندلوس

هلنا

سهند

ساحل

شفق

شفق

بیستون

روناش

اونیکس

اونیکس

کندلوس

سهند

هلنا

شفق

ساحل

روناش

اونیکس

میراج

مشبک

ماتریکس

لینا

بارمیس

بارما

اسبیرال

ونیز

منبت

لاکونا

کلف

کرانیت

کرانیت

کیکوم

کیکوم

رش

رش

رسا

دالاهو

دالاهو

تراورتن

تراورتن

بارسلون