در دنیای خود تصور کنید
در دنیای ما بدست آورید

کاشی کاژه

ما با پیوند دانایی وتوانایی،هوش وهنرایرانی و یاری خداوند متعال و حمایت مسئولین دلسوز،صنعتی مدرن وقابل رقابت را درعرصه های داخلی  وبین المللی خلق کرده ایم .

این شرکت بزرگترین شرکت تولید کننده کاشی، سرامیک  و گرانیت در بخش خصوصی کشور  و دومین تولید کننده در  بین  کارخانجات دولتی  و خصوصی  و بخش عمومی می باشد.

امید است محصولات شرکت کاشی کاژه در داخل  و خارج  کشور موجب  سربلندی  و غرور ایران و ایرانی گردد.

*کاژه واژهای فارسی  و به معنای خانه  و منزل  و مقام  می باشد.

اخبار

 مسابقه والیبال کاشی کاژه و تیم شهرداری قزوین
 بازتاب گسترده و رسانه ای موفقیتهای تیم والیبال کاشی کاژه