۱۰ دی

بازتاب گسترده و رسانه ای موفقیتهای تیم والیبال کاشی کاژه

دسته:اخبار
 بازتاب گسترده و رسانه ای موفقیتهای تیم والیبال کاشی کاژه

در پی موفقیتهای روزافزون تیم والیبال کاشی کاژه در مسابقات مختلف استانی و کشوری ، این تیم با حمایت شرکت کاشی کاژه به تیتر خبرهای ورزشی استانی تبدیل شده است. یکی از دغدغه های این شرکت اهمیت به جوانان و ورزش در سطح استان بوده و هست.